Privacy verklaring

Principes

BETAMEDICS nv (hierna “BETAMEDICS”) staat bekend om uitstekende klantenservice. Ons doel is om die reputatie uit te breiden naar de online omgeving, inclusief de bescherming van uw privacy.

In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

BETAMEDICS respecteert individuele privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, contractanten, zakenpartners en het grote publiek.

Daarom streeft BETAMEDICS ernaar om persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en vrijgeven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.

Wij willen u door middel van deze Privacy Verklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Privacy Verklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

Informatiebeveiliging

BETAMEDICS is toegewijd om te voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het management van BETAMEDICS erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie-assets van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuiste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management, of andere verwante concepten.

BETAMEDICS is daarom toegewijd aan het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: MEI 2020

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en bij onze activiteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

BETAMEDICS NV, met maatschappelijke zetel te Maatschappelijke zetel: Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare en met ondernemingsnummer 0642.736.252, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Van wie verzamelen wij gegevens?

Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie . De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

Gegevens van kandidaten in recrutering

Voor onze rekruteringsactiviteiten kan BETAMEDICS u vragen om bepaalde gegevens, waaronder informatie over opleiding en werk, contactgegevens en voorkeuren, beroepskwalificaties en banen waarvoor u een aanvraag wilt indienen. U kunt er ook voor kiezen om BETAMEDICS aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw CV of diploma, arbeidsreferenties en gerelateerde informatie, en compensatieverzoeken. Bovendien kan BETAMEDICS informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole en / of een arbeidsreferentie.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

BETAMEDICS verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te bieden. Door uw interactie met ons kan BETAMEDICS persoonlijke gegevens verzamelen . Dit is informatie die een persoon identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu.

Soorten persoonsgegevens

BETAMEDICS kan volgende persoonsgegevens verwerken en verzamelen:

Wijze van verzameling van de persoonsgegevens

Deze gegevens worden verzameld bij:

BETAMEDICS kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en via niet BETAMEDICS-websites, die uw specifieke identiteit niet onthullen of niet direct betrekking hebben op een individu. Andere informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaat informatie, gegevens verzameld door geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van toepassingen, demografische informatie, geografische of geolocatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert niet rechtstreeks een specifieke persoon, maar kan worden afgeleid van persoonlijke gegevens .

U hebt iets te zeggen over de gegevens die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u weigeren.

BETAMEDICS zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt. BETAMEDICS zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens relevant, accuraat, volledig en actueel zijn voor het bedoelde gebruik.

Ons gebruik van persoonlijke gegevens

BETAMEDICS gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoelen, hieronder in meer detail beschreven: (1) om ons bedrijf te runnen en te voorzien (inclusief verbeteren en personaliseren) van de diensten die we aanbieden, (2) verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en (3) om communicatie te verzenden, inclusief directe marketing en promotionele communicatie.

Zakelijke operaties

We gebruiken gegevens om de producten en services die we aanbieden te leveren en te verbeteren en om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zoals inplannen van afspraken.

Communicatie

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en communicatie te personaliseren.  

Werving

Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, om de wervings- en wervingsprocessen van BETAMEDICS te beheren en om te voldoen aan de corporate governance en wettelijke en regelgevende vereisten. Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.

Waarom we persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens in het geval we daartoe wettelijk verplicht zijn en in andere gevallen met uw toestemming of indien nodig om u een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd.

Meer bepaald verloopt dit als volgt:

Waar bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die door BETAMEDICS worden verzameld, kunnen worden enkel opgeslagen en verwerkt in België. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

BETAMEDICS bewaart persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de diensten te leveren of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Gegevens voor rekrutering worden opgeslagen volgens de maximaal toegestane bewaarperiodes op basis van de locatie van de kandidaat. Kandidaten kunnen op elk gewenst moment verzoeken om verwijdering van hun gegevens, als ze hun aanvraag niet willen handhaven door hun recruiter op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van BETAMEDICS.

Browser-gebaseerde besturingselementen

Cookie-besturingselementen worden beschreven in onze Cookieverklaring.

Beveiliging van persoonlijke gegevens : Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan BETAMEDICS aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

BETAMEDICS doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

BETAMEDICS is ook toegewijd om het verminderen van risico’s op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van BETAMEDICS- faciliteiten. De inspanningen van BETAMEDICS omvatten het bewustmaken van personeel van beveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers om het beveiligingsbeleid te implementeren. BETAMEDICS- werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. Verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

BETAMEDICS evalueert snel en reageert op incidenten die vermoedens van ongeautoriseerde verwerking van gegevens veroorzaken. Als BETAMEDICS bepaalt dat uw gegevens onrechtmatig zijn gebruikt (ook door een medewerker van BETAMEDICS ) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal BETAMEDICS dergelijke misbruiken of overnames onmiddellijk aan u melden.

BETAMEDICS zal jaarlijks nalevingsaudits uitvoeren. Elke werknemer die door BETAMEDICS wordt betrapt op het niet naleven van de GDPR, is in overtreding van deze privacyverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke agent of derde partij die dit privacy beleid overtreedt zal op basis van alle overeenkomsten met BETAMEDICS verplicht zijn BETAMEDICS te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot BETAMEDICS via privacy@betamedics.com.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail:  commission@privacycommission.be 

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze producten of services weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de “laatst bijgewerkte” datum boven aan de verklaring herzien. Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop BETAMEDICS uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We moedigen u aan om deze privacyverklaring periodiek te herzien om erachter te komen hoe BETAMEDICS uw informatie beschermt.

Contact opnemen met ons

Als u een privacy kwestie of een vraag hebt over gegevensbescherming bij BETAMEDICS, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens.

We zullen binnen 30 dagen reageren op uw vragen of bekommernissen:

E-mail: privacy@betamedics.com

Schuiven naar boven